Möljeryds kyrka – söndagskapellet

Vi lämnar Listerby kyrka och åker västerut på E22:an. Vi tar avfarten och åker 27:an mot Tingsryd/Göteborg. Vi följer sedan skyltningen mot Ronneby flygplats, men innan vi når flygplatsen tar vi till vänster mot Eringsboda och följer vägen till Möljeryd och Möljeryds kyrka. Det gäller att vara på alerten annars är det lätt att missa infarten. Den kommer ganska tvärt och plötsligt.

Möljeryds kyrka är en församlingskyrka i Ronneby pastorat. Kyrkan är öppen under gudstjänster och förrättningar (dop, vigsel och begravning).

Välkommen till Möljeryds kyrka!

Under 1800-talet ökade invånarantalet i trakterna kring Möljeryd och dessa hade då två mil till kyrkan inne i Ronneby. På 1890-talet planerades en ny folkskola i Möljeryd, då fick arkitekten N. O. Berlin i uppgift att utforma en byggnad som vissa söndagar och helgdagar kunde användas som gudstjänstlokal.

1894 stod byggnaden klar, byggd i trä med tvådelad skolsal och helt utan fast kyrklig inredning. Vid gudstjänst öppnades den skjutbara mellanväggen som vanligtvis delade salen och ett litet altare med krucifix sattes fram. Katedern fick tjänstgöra som predikstol.

Husets har mer kyrklig karaktär utvändigt, med sina rundbågiga fönster och takryttare med vindflöjel i norr.

En klockstapel står på tomtens östra del och det var en stor händelse när klockklangen ljöd över bygden för första gången, julafton 1912. Klockan som är gjuten i Stockholm har en fantastiskt vacker klang som inte hörts någon annanstans. Den har en ljudradie på minst en halv mil. Kyrkklockan är definitivt värd att lyssna på. Speciellt om det är kallt ute, då sjunger klockan extra vackert.

1925 togs den nya folkskolan i bruk i Möljeryd och kapellet gestaltades om till en ”riktig” kyrka 1928. Det omvänt brutna taket byttes ut till ett sadeltak och vissa fönster sattes igen. Invändigt fick kyrkan en fast kyrklig inredning.

I norr (ja, kyrkan är felvänd) markerades koret med att golvet höjdes ett par trappsteg. Kyrkan fick ett fast altare, altarring och altartavla.

Det var konstnären Gunnar Torhamn som 1928 målade altartavlan som föreställer Kristi himmelsfärd. Torhamn återvände till Möljeryd kyrka 1956 och direkt på väggen målade han det röda draperiet krönt av Guds lamm, som nu omger tavlan.

Kyrkan fick en fast bänkinredning i fyra kvarter och en predikstol på västra väggen. (Precis till höger om fotografen.)

Någon orgelläktare finns inte i denna kyrka då det är för lågt i tak. Istället byggde man ett podium i kyrkans södra del med en barriär för orgeln.

Ljusbärare finns i varje kyrka, de ser bara lite olika ut.

”I Herrens helgedom, att människors barn må finna, det nya livets läkedom” står det på den kalkformade dopfunten.

Möljeryds kyrkliga ungdomskrets skänkte dopfunten till kyrkan julen 1944 tillsammans med dopfat och dopskål i silver.

Info: broschyr som finns i kyrkan

Foto: E. Palmestedt

Annonser

God Och Välsignad Jul till Er Alla!

Josef och Maria är på väg till Betlehem för att skattskrivas. Snart, mycket snart kommer Jesus födas i ett stall och läggas i en krubba.

Vi på kyrkosafari vill önska alla bloggbesökare en riktigt god och välsignad jul.

Listerby kyrka

Vi vänder söderut igen och åker väg 27 mot Ronneby och går sedan på E22:an mot Karlskrona/Kalmar. Cirka 10 km öster om Ronneby hittar vi Listerby kyrka.

Listerby kyrka är församlingskyrka i Ronneby pastorat, Lunds stift.

Enligt Johan Fredrik Åboms utvidgningsförslag från 1843 hade den ursprungliga kyrkan i Listerby troligen samma utseende som Edestads kyrka och Fridlevstads kyrkor.

Kyrka från 1100-talet i gråsten, rektangulärt långhus med kor och absid. Senare under medeltiden tillkom vapenhuset. 

1738 byggdes sakristian vid korets norra vägg, dessa är de äldsta delarna av kyrkan som ännu finns kvar. 

1847-49 byggdes kyrkan om helt enligt ritningar av Johan Fredrik Åbom. 1871 byggdes tornet och kyrkan fick sitt nuvarande utseende. Tornet har två klockor, Storklockan från 1704 och Lillklockan från 1746. Tidigare fanns en klockstapel av Edestadstyp söder om kyrkan.

Välkommen in! Kyrkan har en härlig rymd och känns väldigt ljus och luftig.

Gunnar Torhamns absidmålning från 1950-talet är fantastisk! Målningen föreställer Kristi uppståndelse. 2008-09 fick kyrkan ett nytt fristående altare och altarringen byttes ut.

Ljusbäraren står framme i koret.

Tidigare fanns här en dopfunt av trä, den byttes ut 1950 mot denna skapelse i sandsten med baldakin. På södra korväggen finner vi också den vackra bonaden med kors och havsvågor.

Predikstolen från 1600-talet är tillverkad i ek. Den femsidiga korgen är enligt inskription målad av en Petrus Swan 1693. Gunnar Torhamn har skapat skulpturerna av evangelisterna i fälten mellan pilastrarna. Baldakinen är 7-sidig och har en förgylld duva.

Kyrkans orgel och den slutna bänkinredningen.

Kyrkorgeln i närbild.

Läktarbarriären är från 1600-talet och är prydd med bilder av de 12 apostlarna.

Läktarbarriären del 2.


Detta vackra kors som varit del av något som tidigare varit altarprydnad.
Information: 

Wikipedia. Artikel: Listerby kyrka

Foto: E. Palmestedt

Backaryds kyrka – Ronnebys annex

Vi åker tillbaka västerut mot Ronneby på E22:an och tar sedan av på väg 27 norrut mot Göteborg och Växjö. Efter cirka 2 mil kommer vi fram till bilbyggarbyn Backaryd och dess kyrka.

Backaryds kyrka, tidigare Heliga Trefaldighetskyrkan, är församlingskyrka i Ronneby församling, Ronneby pastorat.

Här är hon.

Innan denna kyrka byggdes fanns här ett kapell, i Ronnebys norra fjärding, 1640 invigdes kapellet som sockenkyrka i nya Backaryds annexförsamling. Kyrkan invigdes av biskop Winstrup efter bifall av kung Christian IV.

När kyrkoherden i Ronneby, Knut Hahn, dryga 40 år senare, blev biskop i Lund gjorde han Backaryd till ett eget pastorat med sin svåger som kyrkoherde. Detta skedde mest sannolikt utan kungligt beslut. Denna miss utnyttjade prosten Henschen när han lyckades att återupprätta Backaryd som annexförsamling fram till sin död 1796.

Detta hade det goda med sig att byggandet av den nya kyrkan, den vi ser idag kom igång och kyrkan invigdes 1799.

Den gamla kyrkobyggnaden revs och såldes, först blev den mangårdsbyggnad och sedan kontorsbyggnad till Ronneby hälsobrunn.

Kyrkorummet är stramt, enkelt och gustavianskt, men de stora fönstren släpper in mycket ljus och ger kyrkan rymd. Höjden och de toscanska träkolonnerna ger karaktär. 

Kyrkan är symetriskt byggd med två korta korsarmar i mitten på långhuset. Korsarmarna har haft läktare men dessa är nu rivna. Orgelläktaren i väster är dock kvar.

Kyrkan är en korskyrka men upplevs mer som en salskyrka där altaret är markerat med sitt upphöjda golv.

Altartavlan, Kristus consolator Kristus tröstaren, är målad av arkitekten Ludvig Frid 1887. Den är en kopia av professor Carl Blochs berömda målning. Målningen återfinns i flera kyrkor bland andra Ekeby kyrka och Sofia Albertina i Landskrona.

Dopfunten är kyrkans äldsta inventarium, troligtvis med anor från 1200-talet, huggen i röd kalksten. Sannolikt kommer den från Ronneby kyrka.

Predikstolen.

Ljusbäraren

I norra korsarmen står en modell som visar på hur den gamla kyrkan såg ut. Klockstapeln är den samma som idag, och den har två klockor.

Ovanför modellen över hur den gamla kyrkan såg ut finner vi den här gamla altartavlan från 1713. Bildhuggaren är okänd, men det råder inga tvivel om att denne gjort ett fantastiskt arbete. Dock saknas krucifixet, det har tagits ur sitt sammanhang och hängts upp inne i sakristian.

Backaryd ligger cirka 2 mil från kusten, så ett votivskepp känns inte helt solklart här.

Men skeppet är en örlogsman, inte ett handelsskepp, och då passar det in bättre. Indelningsverkets båtsmän fanns på sina rotar över hela Blekinge, även Backaryd. Skeppet är äldre än kyrkan, 1748, och har varit en av den gamla kyrkans prydnader.

Orgelläktaren finns som tidigare sagts kvar. Den byggdes när kyrkan fick sin första orgel 1839. Dagens orgel är kyrkans fjärde och är byggd av Hammarberg i Göteborg 1988. Orgelfasaden är från nuvarande orgels föregångare, orgeln från 1903.

Tack för den här gången och på återseende!
Info: kyrkans informationsblad

Foto: E. Palmestedt

Edestads kyrka – kyrkan vid offerkällan

Vi åker från lantkatedralen i Bräkne-Hoby österut på E22:an och vid det så kallade ”Tvingkrysset” svänger vi vänster mot Tving. Efter vägen ser vi skylten mot Edestad och svänger vänster in på den. Vi följer vägen till Edestad kyrka som kommer att dyka upp på höger hand, mitt emot gamla folkskolan.

Edestads kyrka, kyrka i Ronneby pastorats östra del, Lunds stift.

Välkommen till Edestads kyrka!

Tidigare stod här en stavkyrka i trä, men i mitten på 1200-talet byggdes den tornlösa stenkyrkan som vi ser idag, placerad på sluttningen intill offerkällan.

Inne i vapenhuset som finns i söder, finner man den här gamla porten, en gammal kyrkport kanske?

Ska vi ta och gå in? Ta det varligt, golvet lutar nedåt mot altargången. 

Koret, här har det hänt saker! Det medeltida altarskåpet är borta och det vackra taket har ersatts av ett målat platt tak. Under 1700 -talet verkar man ha gått grundligt fram. Kanske kan det ha att göra med försök med hushållningen av värmen i kyrkan? Att man byggde om taket alltså, vanligast är enligt min erfarenhet att man gör tvärt om, bygger valv inte stänger dem.

Altaruppsatsen är i rokoko och föreställer Korsfästelsen. Den är på duk och målad av I Limnell. Den sattes upp 1763 och hela altaruppsatsen fullbordades ungefär  100 år senare då altarringen monterades.

Innertaket i koret kom till 1729, den är häftig. Det är en barockmålning, Kristus med segerfanan är målad av målare Lundberg 1730 till en kostnad av 60 riksdaler.

Detta är inte Edestads gamla triumfkrucifix, eller Kornguden som de också kallas. ”Kornguden” bars i procession runt kring åkrarna för att frambringa goda skördar. Denna finns nu att beskåda på Blekinge museum tillsammans med andra medeltida träskulpturer.

Det kors vi ser här idag är ett baltiskt arbete från 1400-talet.

Kyrkan har en delvis förändrad sluten bänkinredning från 1600-talet.

Läktaren i väster tillkom på 1700-talet, men orgelfasaden kom först 170 år senare då kororgeln flyttades upp på läktaren. Dess tidigare placering vid uppgången till koret var inte helt optimal.

Predikstolen (som sitter på kyrkans södra sida) omtalas i 1665 års inventering. Mästaren är okänd, men predikstolen är ett riktigt praktexemplar. Mycket rik på detaljer.

Offerkällan, vid kyrkans norra vägg, var redan på hednatid känd för sin undergörande kraft.

Särskilt vid midsommar sökte sig många människor hit för att bli botade från allehanda krämpor. Källan var en av sydskandinaviens stora vallfartsorter.

När kyrkan skulle byggas i den nykristnade bygden, valde man platsen vid offerkällan mycket medvetet. Man ville dra nytta av offerkällans ställning som vallfartsort.

Vidare blev kyrkan rik genom att ta tillvara på de offergåvor som offrades i källan.

Info: informationsblad från kyrkan

Foto: E. Palmestedt

Bräkne Hoby kyrka – lantkatedralen

Vi letar oss tillbaka till E22:an och kör väster ut. På väg mot Karlshamn  tittar vi åt höger och ser denna fantastiska kyrka när vi har tagit av vid avfarten mot Bräkne Hoby.

Bräkne Hoby är församlingskyrka i Bräkne Hoby församling som är en del av Ronneby pastorat, Lunds stift.

Visst är hon vacker där hon står?! Hon syns vida över Hobyslätten. Hon är dock inte den första kyrkan här, 1860 revs en tornlös 1100-tals korskyrka för att ge plats åt den nuvarande kyrkan.

Denna kyrka är ett barn av sin tid och ett resultat av folkökningen. 1872 stod hon färdig med sina 1800 sittplatser (Allhelgonakyrkan inne i Lund har 2000 sittplatser, för att ge lite perspektiv), idag är det dock ”bara” 700 av dem som tillåts användas. Bräkne Hoby har ansetts vara den största lantkyrkan i Lunds stift. Kyrkan är ritad av domkyrkoarkitekten Helgo Zettervall i  stilimitationernas epok, därför har kyrkan fått en nyromantisk klädnad.

Välkommen in!

Wow! Var det första jag tänkte när jag klev in i kyrkan. Visst påminner kyrkan lite om domkyrkan i Lund?

Kyrkan är byggd som en treskeppig basilika där mittskeppet (där vi står nu) skjuter upp över sidoskeppens tak och bildar med sina fönsterrader en lanternin. Ett vackert överljus faller över kyrkorummet.

Kyrkan är byggd som en salkyrka utan något markerat kor, men en korabsid i öster, under tornet finns den västliga porten som är kyrkans huvudingång och här finns vapenhuset. I vapenhuset finns en av dörrarna till den gamla kyrkan uppställd.

Kyrkan har inget markerat kor, det finns dock detta halvcirkelformade altarpodium. Själva absiden tjänstgör som sakristia.

Visst är den fantastisk! Väggmålningen i absiden fungerar som altartavla. Konstnären heter Paul Höm, 1959. Kristus sitter på sin himmelska tron med handen lyft till välsignelse.

Predikstolen. Liten med tanke på kyrkans storlek, Hjortsberga är en liten kyrka men har en betydligt större predikstol.

Den äldsta och förnämsta invetarien i kyrkan är dopfunten från tidigt 1200-tal. Pjäsen är uthuggen ur sandsten från Åhus och tillhör den så kallade Maglehemsgruppen. Dopfunten flyttades med från den gamla kyrkan.

Läktarorgeln kanske inte motsvarar det man tänkt sig att möta i en så pampig kyrka som denna, men låt dig inte luras för den är ett mäktigt instrument.

Den är jämngammal med kyrkan (1872) och är i allt det väsentliga bevarad i originalutförande. 1906 utökades orgeln från 18 till 20 stämmor. 1985 gjordes en varsam restaurering av orgeln. Något mer har inte gjorts.

Orgelns fasad är ett vackert solfjädersformat piparrangemang.

Överlånghusets pelare framställs de tolv apostlarna. Här ser vi Matteus.

Ett vackert dopträd med dopänglar invid dopfunten. Vi ser även kanten på kororgeln, ett mindre orgelverk med åtta stämmor.

Ett votivskepp.

Kyrkan har mycket mer att erbjuda både i konstväg och det finns även ett Mariakapell att besöka.
Info: informationsblad om kyrkan

Foto: E. Palmestedt

Hjortsberga – Blekinges äldsta kyrka?

Vi åker vidare och tar oss cirka 12 kilometer öster om Ronnebys stadskärna. Här ute på landet i den lummiga grönskan hittar vi Hjortsberga kyrka.

På krönet av Listerbyåsen ligger ett gravfält som vittnar om kolonisation och utveckling redan innan kristendomen kom till bygden. På den östra sluttningen intill gravfältet valdes platsen för den kristna kyrkan. Troligen har det redan stått en träkyrka under missionstiden. På 1200-talets början kom den nuvarande stenkyrkan som tillhörde Hjortsberga socken. Annexet i Edestad skiljdes från moderförsamlingen.

Ingen annanstans i Blekinge finns det så många påtagliga länkar till det förgångna som här i Hjortsberga.

Kyrkans murar är byggda av kluven gråsten som är in- och utvändigt putsade. Tegel förekommer i senare delar och restaureringar av kyrkan. Kyrkan har en ovanlig övergångsform från romansk till gotisk stil, detta gör att kyrkans tillkomsttid beräknas till omkring år 1200. Det finns dem som anser att kyrkan är äldre, Blekinges äldsta, men därom tvistar de lärde. Förkärla kyrka ligger bra till för den titeln också.

Idag har kyrkan inget torn, men i västra gaveln har man gjort fynd som pekar på att det funnits ett torn alternativt planerats att bygga ett torn.

Välkommen in i vapenhuset! Vapenhuset och ingången ligger på södra sidan och kan vara från sen medeltid.

Det finns sju medeltida kyrkor i Blekinge, flera av dem kanske äldre än Hjortsberga, men denna kyrka är ovanligt rik på kulturhistoriska detaljer.

Över altaret finns en arkitektoniskt anordnad antemensale av trä och tre rundbågar, kanelerade pilastrar och tandsnittsfris, daterat till sent 1500-tal. Mycket sällsynt!

Altaruppsatsen är i barock och tillverkad i södra Småland av den kände Sven Segerwall, 1745.

Det har funnits ett senmedeltida altarskåp med totalt 10 figurer, en av dessa Helig Biskop är i en klass för sig, både i ålder och ursprung. Dessa kan dock inte ses i kyrkan, vill man titta närmare på dessa figurer får man ta sig till Blekinge museum.

Predikstolen, en praktfull pjäs i karolinsk stil. Kan upplevas som en smula stor i denna lilla kyrka. Upphovsman är bildhuggaren Åke Truedsson i Jämjö. Predikstolen skänktes till kyrkan av överste Carl Gustaf Skytte 1684.

Predikstolen sitter på kyrkans norra vägg. Jag har inte personligen funderat så mycket på det, men de flesta predikstolar sitter på norrsidan. Förr trodde man att ondskan kom från norr, Guds ord ska skydda församlingen.

Här, under läktaren, finns rester av kyrkans äldsta bänkinredning som tillkom kort efter reformationen och anses vara en av de äldsta protestantiska i landet.

Orgeln som skänktes till kyrkan i mitten på 1830-talet och vars fasad ännu pryder orgelläktaren är byggd här i Hjortsberga. Idag finns bakom fasaden ett orgelverk från Mårtensson i Lund, 1976.

Är denna dopfunt inte helt underbar?! 

Den övriga bänkinredningen är från mitten på 1600-talet och har vackert målande gavlar med innehavarens namn. Notera att kvinnorna satt i söder och männen i norr, enligt traditionen ska kvinnorna sitta i norr och männen i söder.

Bakom den lummiga grönskan på kyrkogården, på andra sidan vägen skymtas kyrkans klockstapel.

Det röda huset ”i fjärran” är församlingshemmet.
Information: informationsfolder som finns att hämta i kyrkan.

Foto: E. Palmestedt

Eringsboda kyrka

Kyrkobyggnad i Eringsboda, Ronneby pastorat, Lunds stift.

Redan på 1730-talet ansökte innevånarna i norra Tvings socken hos Kungliga Majestäts befallningshavande om att få uppföra ett kapell. Ansökan beviljades 1735 och Eringsboda kapell byggdes.

Eringsboda kapell revs och lämnade plats för Eringsboda kyrka som byggdes 1847-49. 

Kyrkan är byggd i nyklassisistisk stil, och har inget klocktorn. Därför bevarades den gamla klockstapeln som idag har tre klockor. 

Kyrkan invigdes 8 juli 1849. Kyrkan består av ett rektangulärt långhus med rak avslutande korvägg i öster och en sakristia längst norrväggens mitt. Kyrkan är byggd i liggande timmer som är klädd i stående träpanel som är indelad i pilastrar (väggpelare).  Över den södra porten som syns på bilden, finns en strålsol. 

Altartavlan föreställande Kristi Himmelsfärd är målad 1932 av konstnären Ernst Söderberg.

Den första orgeln skänktes till kyrkan 1874 av byggmästare Gummesson med hustru och den kostade över 4000 kr. 1947 byggdes orgeln om och den fick 8 nya stämmor. 18500 kronor kostade kalaset.

Den slutna bänkinredningen är från kyrkans byggnadstid.

Predikstolen

Koret

Dopfunten är gjord i trä.

Ljusbäraren
Information:

Wikipedia. Artikel: Eringsboda kyrka. 2017-06-27 13:17

Svenska kyrkan/Ronneby.

Foto: E. Palmestedt. Bilderna på kyrkans utsida är hämtade från Wikipedia.

Saxemara kyrka i Ronneby vara

Vi stannar kvar i Ronneby men tar oss de cirka 8 kilometrarna söder ut mot havet och Saxemara kyrka.
Saxemara kyrka har aldrig varit någon egen församling, och kyrkan stod färdig först 1939. Även om man kan tro att den är mycket äldre. Kyrkan kom till då Ronneby församling byggde tre nya församlingskyrkor, Saxemara, Kallinge och Bredåkra. Detta är en unik insats här i Sverige. Innan detta var Saxemara en liten by av några gårdar och fiskarbebyggelse. Kustkulturen betonas på flera sätt i kyrkan. Vara betyder utmark, marginalområde. Så Saxemara var alltså en by i Ronnebys utkant.

Nu är vi här! Ska vi ta och gå in?

Välkommen in i Saxemara kyrka.

Många av kyrkobesökarna som kommit hit genom årens lopp har varit fiskare, det är alltså ingen tillfällighet att arkitekten Kockum som ritat inredningen har smugit in maritima detaljer i inredningen, till exempel i ljuskronorna.

Kristus kallar lärjungar vid Gennesarets sjö…

Men den här altartavlan utspelar sig inte vid Gennesarets sjö, utan vid den blekingska kusten. Jesusgestalten är en symbolisk ställföreträdare för den nya kyrkan som ska sprida ljuset över bygden. Tavlan är målad av professor Olle Hjortzberg 1938.

Predikstolen

Dopfunten är tillverkad i närliggande Fondells stenhuggeri i Bräkne-Hoby efter Kockums ritningar.

Inskriptionen lyder: Jesu, i din vård vi ge våra barn, vårt glädjeämne. PS 181. V. 3

En vacker gammal Bibel, kyrkans heliga skrift.

Psalmboken.

Kyrkans långhus domineras av en ovanlig takkonstruktion som påminner om en båt som vänts uppochner. Taket är tänkt att påminna om båtbyggeri och dess metoder.

Arkitekten tänkte att en sådan här form av tak fanns i Heliga kors kyrka innan de gotiska valven slogs in på 13-1400-talet.

Det här taket i koret tycker jag är så häftigt.
Information: hämtad från informationsbroschyr om Saxemara kyrka, finns i Saxemara kyrka.

Foto: E. Palmestedt

Heliga kors kyrka i Ronneby

Så var det dags att ge sig ut på vägarna igen efter ett skönt stopp vid vackra Borrie kyrka. Den här gången så ska vi styra kosan åt nordost, lämna Skåne bakom oss och ta steget in i Blekinge även kallat Sveriges trädgård. Så vi letar oss fram till E22:an och ställer in siktet på vackra Ronneby och Heliga kors kyrka.

Heliga kors kyrka är en kyrkobyggnad i Ronneby pastorat, Lunds stift. Kyrkan uppfördes på 1100 – talet och har byggts om och byggts till fram till 1400 -talet. Heliga kors ligger i Ronnebys äldsta bevarade stadsdelen, Bergslagen. Det var den enda delen av Ronneby som  överlevde den stora stadsbranden 1864. Kyrkans äldsta delar är långhuset och halva koret som tillhör den ursprungliga byggnaden som var en absidkyrka i romansk stil byggd i kluven gråsten.

Under första delen av 1200 -talet formas och utvecklas Ronneby som stad och kyrkan utvecklas utvecklas också och får en korsarm i norr och en korsarm i söder. På 1300 -talet så fick kyrkan en mer gotisk stil, koret förlängdes så absiden fick stryka på foten (ge vika). Kyrkan fick sina fina valv och sakristian byggdes. Följande århundrade byggde man tornet i väster och hörnen dekorerades med blindnischer. Tornet har tre klockor ”Storklockan” (Lübeck 1593), ”Mellanklockan” (675) och ”Lillklockan” (1667).

1500 – talet var en turbulent tid. Det byggdes två strävpelare som stöd till den södra korsarmen. Kyrkan blev svårt skadad under det nordiska sjuårskriget som rasade mellan 1553 – 1570. Bland annat så har kyrkans ekport skador från Ronneby blodbad 4 september 1564.

heliga-kors-ronneby-1

Här är hon Heliga kors kyrka

heliga-kors-ronneby-2

Stävarmarna som stöttar den södra korsarmen. Den röda byggnaden som syns bakom stävarmarna är en gamla prästgården som numera används som församlingshem.

heliga-kors-ronneby-3

Ska vi ta och gå in?

heliga-kors-ronneby-4

Välkommen in!
Ovanför våra huvuden är läktarorgeln, som jag inte fick någon bra bild på. Orgeln är ombyggd senast 2010 och har 50 stämmor. Det finns även en kororgel med åtta stämmor som byggdes 1986.

heliga-kors-ronneby-5

Kyrkan har åtta valv, sju av dem är så kallade kryssvalv.

heliga-kors-ronneby-6

Här i norra korsarmen finns det åttonde valvet, som är ett stjärnvalv. Triumfkrucifixet på väggen är från 1500 -talet och har evangeliesymboler i korsarmarna. Vet du vilka evangeliesymbolerna är?
Matteus evangeliesymbol är en ängel eller människa som symboliserar den heliga inkarnationen. Att Gud blev människa genom Jesus Kristus.
Markus har lejonet som är symbolen för kunglig makt.
Lukas har tjuren som symboliserar bön och offer.
Johannes har örnen som är en symbol för den Helige Anden.

heliga-kors-ronneby-7

Predikstolen är från mitten av 1600 -talet och har skånskt eller tyskt ursprung. De snidade figurerna är de fyra evangelisterna och aposteln Paulus.

heliga-kors-ronneby-8

Kyrkan är full av vackra målningar, tavlor och annat intressant att titta på.

heliga-kors-ronneby-10

Dopfunten är i brons och kommer från Tyskland. Tidigt 1600 – tal.

heliga-kors-ronneby-9

Det mäktiga koret.

heliga-kors-ronneby-11

Den mäkliga altaruppsatsen är ett renässansarbete som bär årtalet 1652. Uppsatsen är rikt ornamenterad. Den stora talvlan visar nattvardens instiftelse, ovanför ses en relief av korsfästelsen omgiven av de fyra evangelisterna. Överst ses den uppståndne Kristus. Altaruppsatsen skänktes som gåva till kyrkan av borgarna i Ronneby.

 

Källor:
https://sv.wikipedia.org/wiki/Heliga_Kors_kyrka
https://sv.wikipedia.org/wiki/Evangelistsymboler

Foto: E. Palmestedt